CulturEU: Komisija povećava potporu kulturnom sektoru putem internetskog vodiča o financiranju sredstvima EU-a

}

7. prosinca 2021.

Komisija je pokrenula novi interaktivni vodič u kojem su prikazane sve mogućnosti financiranja dostupne na razini EU-a za kulturne i kreativne sektore.

CulturEU je mjesto na kojem se mogu pronaći sve informacije o ukupno 75 mogućnosti financiranja iz 21 programa EU-a, od programa Kreativna Europa i Obzor Europa do strukturnih fondova i fonda InvestEU. U ovom interaktivnom alatu europski subjekti koji se bave kulturom bit će u samo nekoliko klikova usmjereni na najprikladniju financijsku potporu EU-a koja im je dostupna.

Vodič je izrađen kako bi se partnerima svih vrsta i veličina koji rade u kulturnim i kreativnim sektorima pomoglo u snalaženju u području financiranja sredstvima EU-a, razumijevanju mogućnosti koje im stoje na raspolaganju i, u konačnici, lakšem pristupu tim sredstvima. Predstavljanje tih mogućnosti dopunjeno je inspirativnim iskustvima i primjerima najbolje prakse.

Kulturni i kreativni sektori teško su pogođeni ograničenjima koja su uvedena tijekom pandemije bolesti COVID-19. Od početka pandemije Komisija je poduzela brojne mjere za ublažavanje posljedica krize izazvane pandemijom u kulturnim i kreativnim sektorima kojima se dopunjuju i podupiru mjere država članica. Tu su među ostalim financijska potpora, suradnja na razini EU-a (uz poštovanje nacionalnih nadležnosti) te ulaganja.

Dosad poduzete mjere na razini EU-a za potporu kreativnim i kulturnim sektorima uključuju:

Posljednje objave

Skip to content