Odjeli

Područje rada

Javna ustanova Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije djeluje s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije.

Odjel za pripremu programa i projekata
S obzirom na složenost upravljanja projektnim ciklusom, osim projekata koje priprema i provodi u svom području djelovanja, RA VSŽ zainteresiranim institucijama pruža pomoć kroz sve faze procesa pripreme i to u vidu:

• praćenja i informiranja korisnika o mogućnostima financiranja,
• organizacije informativnih radionica o otvorenim pozivima,
• uspostave i razvoja partnerstva,
• uspostave i jačanja prekogranične i međunarodne suradnje,
• stručne podrške u pripremi projektne dokumentacije,
• pripreme projektne dokumentacije,
• izrade stručne dokumentacije za potrebe apliciranja na pozive/natječaje iz različitih izvora financiranja

Odjel za provedbu programa i projekata
Poslovi provedbe i praćenja programa i projekata (su)financiranih iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja, kao i suradnja s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata obuhvaćaju:

• upoznavanju Korisnika s obvezama iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
• omogućavaju nesmetanu provedbu projektnih aktivnosti sukladno gantogramu aktivnosti
• izrađuju plan nabave te sudjeluju u pripremi natječajne dokumentacije
• u suradnji s Korisnikom pripremaju izvješća i druge provedbene dokumente
• upozoravaju na moguće vanjske utjecaje koji u većem ili manjem intenzitetu mogu utjecati na provedbu projekta

Odjel za istraživanje, razvoj i međunarodnu suradnju
U različitim organizacijskim oblicima od početaka rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Odjel provodi:

• istraživanja, organiziranja i vođenja bilateralnih i multilateralnih suradnji između Agencije i institucija i tijela EU, međunarodnih organizacija, prekograničnih i transnacionalnih agencija i institucija,
• pripremu i provedbu projekata, aktivnosti i programa iz područja istraživanja i razvoja i prekogranične i transnacionalne suradnje,
• povezivanje relevantnih dionika u okviru triple helix pristupa – javnom upravom, poduzetništvom i znanstveno-istraživačkom zajednicom na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje
Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje, temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 123/2017, NN 118/18), obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti/poslove od javnog interesa:

• izrađuje županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente
• provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja
• obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještava osnivača i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU o njihovoj provedbi
• surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije
• usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj
• sudjeluje u radu Partnerskog vijeća VSŽ

Odsjek za opće, pravne i financijske poslove
Odsjek za opće, pravne i financijske poslove u svom djelokrugu rada obavlja:

• Niz različitih aktivnosti bitnih za samo poslovanje i opstojnost Razvojne agencije Vukovarsko srijemske županije kao javne ustanove
• Pravne poslove iz cjelokupnog područja djelovanja Agencije kroz ulogu regionalnog koordinatora,
• sklapanja različitih vrsta ugovora, sporazuma, vođenja kadrovske evidencije svih zaposlenika,
pravilnog funkcioniranje urudžbenog zapisnika, arhiviranja službenih dokumenata Agencije,
provođenja mjera zaštite na radu, praćenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske.
• poslove knjigovodstva i računovodstva u skladu sa zakonima, obračuni plaća svih zaposlenika,
izrađuju se godišnji financijski planovi poslovanja Agencije kao i godišnje financijsko izvješće Agencije, a sve u skladu sa Statutom Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije kao temeljnim aktom ustanove.

32
Projekata u provedbi
59
Provedenih projekata
10
Strateških projekata
13
Projekata u pripremi
Skip to content