Područje rada

Hidden
Odjel za pripremu programa i projekata

S obzirom na složenost upravljanja projektnim ciklusom, osim projekata koje priprema i provodi u svom području djelovanja, RA VSŽ zainteresiranim institucijama pruža pomoć kroz sve faze procesa pripreme i to u vidu:

 • praćenja i informiranja korisnika o mogućnostima financiranja,
 • organizacije informativnih radionica o otvorenim pozivima,
 • uspostave i razvoja partnerstva,
 • uspostave i jačanja prekogranične i međunarodne suradnje,
 • stručne podrške u pripremi projektne dokumentacije,
 • pripreme projektne dokumentacije,
 • izrade stručne dokumentacije za potrebe apliciranja na pozive/natječaje iz različitih izvora financiranja
Odjel za provedbu programa i projekata

Poslovi provedbe i praćenja programa i projekata (su)financiranih iz fondova Europske unije te drugih međunarodnih i nacionalnih izvora financiranja, kao i suradnja s institucijama nadležnim za provedbu programa i projekata obuhvaćaju:

 • upoznavanju Korisnika s obvezama iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava
 • omogućavaju nesmetanu provedbu projektnih aktivnosti sukladno gantogramu aktivnosti
 • izrađuju plan nabave te sudjeluju u pripremi natječajne dokumentacije
 • u suradnji s Korisnikom pripremaju izvješća i druge provedbene dokumente
 • upozoravaju na moguće vanjske utjecaje koji u većem ili manjem intenzitetu mogu utjecati na provedbu projekta
Odjel za istraživanje, razvoj i međunarodnu suradnju

U različitim organizacijskim oblicima od početaka rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Odjel provodi:

 • istraživanja, organiziranja i vođenja bilateralnih i multilateralnih suradnji između Agencije i institucija i tijela EU, međunarodnih organizacija, prekograničnih i transnacionalnih agencija i institucija,
 • pripremu i provedbu projekata, aktivnosti i programa iz područja istraživanja i razvoja i prekogranične i transnacionalne suradnje,
 • povezivanje relevantnih dionika u okviru triple helix pristupa – javnom upravom, poduzetništvom i znanstveno-istraživačkom zajednicom na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje

Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje, temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 123/2017, NN 118/18), obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti/poslove od javnog interesa:

 • izrađuje županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente
 • provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja
 • obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještava osnivača i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU o njihovoj provedbi
 • surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije
 • usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj
 • sudjeluje u radu Partnerskog vijeća VSŽ
Odsjek za opće, pravne i financijske poslove

Odsjek za opće, pravne i financijske poslove u svom djelokrugu rada obavlja:

 • Niz različitih aktivnosti bitnih za samo poslovanje i opstojnost Razvojne agencije Vukovarsko srijemske županije kao javne ustanove
 • Pravne poslove iz cjelokupnog područja djelovanja Agencije kroz ulogu regionalnog koordinatora,
 • sklapanja različitih vrsta ugovora, sporazuma, vođenja kadrovske evidencije svih zaposlenika,

pravilnog funkcioniranje urudžbenog zapisnika, arhiviranja službenih dokumenata Agencije,

provođenja mjera zaštite na radu, praćenje pozitivnih propisa Republike Hrvatske.

 • poslove knjigovodstva i računovodstva u skladu sa zakonima, obračuni plaća svih zaposlenika,

izrađuju se godišnji financijski planovi poslovanja Agencije kao i godišnje financijsko izvješće Agencije, a sve u skladu sa Statutom Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije kao temeljnim aktom ustanove.

Skip to content