Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15) uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Razvojnoj Agenciji Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci (u daljnjem tekstu: RA VSŽ).

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Službenik za informiranje je Karla Jukić.
Zamjenik službenika za informiranje je Roberta Raguž.

Kontakt podaci službenika za informiranje: Karla Jukić, tel. 032/339-993, fax 032/339-997, kjukic@ra-vsz.hr
Kontakt podaci zamjenika službenika za informiranje: Roberta Raguž, tel. 032/339-993, fax 032/339-997, rraguz@ra-vsz.hr

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu zakona.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. RA VSŽ ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama doneseni su Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji su objavljeni u Narodnim novinama (NN 38/11, 12/14, 15/14).

Preuzimanje zahtjeva za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacija

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Roberta Raguž, dipl.iur.

Adresa: Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci

Telefon: 032/300-571

e-mail: rraguz@ra-vsz.hr

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

Dokumenti

Dokumentacija

Odluka o osnivanju
Statut Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije
Pravilnik o radu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije
Etički kodeks Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije
Godišnji program rada i financijski plan RA VSŽ za 2018. godinu
Prva izmjena i dopuna financijskog plana
Druga izmjena i dopuna financijskog plana
Pravilnik o prikupljanju, zaštiti i obrada podataka RA VSŽ
GDPR
Financijski plan RA VSŽ za 2019. godinu
Prva izmjena i dopuna financijskog plana
Druga izmjena i dopuna financijskog plana za 2019.godinu
Druga izmjena i dopuna plana rashoda za 2019.g​odinu
Druga izmjena i dopuna plana prihoda za 2019.g​odinu
Plan rada RA VSŽ za 2019. godinu
Financijski plan RA VSŽ za razdoblje od 2020. – 2022. godinu
Prilog – Obrasci Financijskog plana RA VSŽ za razdoblje od 2020. – 2022. godinu
Financijski plan RA VSŽ za razdoblje od 2021. – 2023. godinu
Prilog – Obrasci Financijskog plana  2021.
Plan rada RA VSŽ za 2020. godinu
Plan rada RA VSŽ za 2021. godinu
Financijski izvještaji za 2020. godinu.
Bilješke uz financijske izvještaje za 2020. godinu
Financijski izvještaji za 2019. godinu
Bilješke financijskih izvještaja za 2019. godinu
Financijski izvještaji za 2018. godinu

Bilješke financijskih izvještaja za 2018. godinu
Izvješće o radu za 2018. godinu
Izvješće o radu za 2019. godinu
Izvješće o radu za 2020. godinu

Financijski izvještaj za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

Pristup informacijama

Pravilnik o stručnoj pomoći

Važne poveznice

Statut

Etički kodeks

Skip to content