Pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/1385/15, 69/12)  uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Korisnik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva Razvojnoj Agenciji Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci (u daljnjem tekstu: RA VSŽ).

Ako je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona, sastavit će se službena bilješka, a ako je podnesen putem elektroničke komunikacije, smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev.

Pisani zahtjev sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
Službenik za informiranje je Karla Jukić.
Zamjenik službenika za informiranje je Roberta Raguž.

Odluka o obavljanju poslova službenika za informiranje

Kontakt podaci službenika za informiranje: Karla Jukić, tel. 032/339-993, fax 032/339-997, kjukic@ra-vsz.hr
Kontakt podaci zamjenika službenika za informiranje: Roberta Raguž, tel. 032/339-993, fax 032/339-997, rraguz@ra-vsz.hr

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu zakona.
Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. RA VSŽ ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije. Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama doneseni su Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama koji su objavljeni u Narodnim novinama (NN 38/11, 12/14, 15/14).

Obrasci:

OBRAZAC-2 ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

OBRAZAC-3 ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

OBRAZAC-4 ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

KONTAKT PODACI SLUŽBENIKA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Roberta Raguž, dipl.iur.

Adresa: Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci

Telefon: 032/300-571

e-mail: rraguz@ra-vsz.hr

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Dokumentacija

Kompletnu dokumentaciju pogledajte ovdje.

Donacije i sponzorstva

Odluka o uređivanju postupaka doniranja i sponzoriranja
Donacije 2015.
Donacije 2016.
Donacije 2017.
Donacije 2018. 
Donacije 2019.
Nije bilo danih donacija 2020.
Nije bilo danih donacija 2021.
Nije bilo danih donacija 2022.

UPITNIK ZA SAMOPROCJENU

Skip to content