Upravno vijeće

Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije (dalje u tekstu: RA VSŽ) upravlja Upravno vijeće kojeg čine predsjednik vijeća i četiri člana:

  • Marija Budimir
  • Duško Simić
  • Dario Novak
  • Danijel Cestarić
  • Karla Jukić

Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine i mogu biti ponovno izabrani.

Upravno vijeće za svoj rad odgovara županu, a ima sljedeće ovlasti:

  • donosi Statut, uz suglasnost župana,
  • donosi druge opće akte u skladu sa Zakonom i Statutom,
  • donosi godišnji program rada RA VSŽ, uz suglasnost župana,
  • nadzire izvršenje godišnjeg programa rada RA VSŽ,
  • donosi financijski plan RA VSŽ, uz suglasnost župana,
  • donosi završni račun RA VSŽ,
  • predlaže osnivaču promjenu djelatnosti RA VSŽ,
  • odlučuje u skladu s financijskim planom RA VSŽ o stjecanju, opterećenju ili otuđenju nekretnine ili druge imovine te zaključuje druge pravne poslove u iznosu od 26.540,00 do 66.360,00 eura bez PDV-a, a za iznose iznad 66.360.00 eura bez PDV-a, uz suglasnost župana,
  • odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Zakonom i ovim Statutom, kao i ostalim pitanjima koja se odnose na upravljanje RA VSŽ, a za koje nije propisana nadležnost ravnatelja,
  • raspisuje javni natječaj te imenuje i razrješava ravnatelja, uz suglasnost župana.

Rad Upravnog vijeća uređen je Poslovnikom o radu Upravnog vijeća.

 

Rad upravnog vijeća

Pozivi na sjednice Upravnog vijeća

Zaključci sa sjednica Upravnog vijeća

Skip to content