Plan razvoja
vukovarsko-srijemske županije 2021.-2027.

O stanju razvoja u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Proaktivno djelovanje u vidu pripreme razvojnih projekata jedna je od glavnih okosnica djelovanja Vukovarsko-srijemske županije. Kroz projekte se podupire ravnomjeran razvoj svih dijelova naše županije, potiče se suradnja između svih relevantnih razvojnih dionika te se daje podrška svim inicijativama koje doprinose društveno gospodarskom napretku Vukovarsko-srijemske županije.

Osnovu gospodarskog razvoja Vukovarsko-srijemske županije čine sljedeći strateški sektori: poljoprivreda i prehrambeno prerađivački sektor, šumarstvo i drvno-prerađivački sektor, obnovljivi izvori energije, kontinentalni turizam te informacijsko-komunikacijske tehnologije. Lokacija, te postojeći željeznički i plovni putevi, značajni su potencijal na osnovu kojih se radi na pozicioniranju županije kao značajnoga transportno-logističkog centra u budućnosti, a uz postojeće prirodne ljepote i kulturno-povijesno nasljeđe također omogućuju i značajniji razvoj kontinentalnog turizma koji je zasad u povojima.

Temelj za definiranje strateškog usmjeravanja predstavlja vizija razvoja koja Vukovarsko-srijemsku županiju percipira kao mjesto konkurentnog, inovativnog, održivog i zelenog gospodarstva koji se orijentira ka društvu visoke digitalne spremnosti, prepoznatljivog tradicijskog i turističkog identiteta te sigurnog, zaposlenog i zadovoljnog stanovništva. Vizija razvoja je usklađena s vizijom iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te je sumjerena prema ključnim razvojnim prioritetima. Usklađena je i s nacionalnim vrijednostima i načelima, usmjerena prema ključnim područjima intervencije na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini te jasno opisuje željeno postignuće.

Odgovornost za suradnju svih dionika društva leži na svakom pojedincu i svakoj instituciji i može se potaknuti iz bilo koje pozicije. Ipak, odgovornost regionalne i lokalne samouprave  je možda najveća – ona ima i najsnažnije poluge za pokretanje ove suradnje i njenu održivost, ona treba definirati prioritete, povezati sudionike te koordinirati aktivnosti. Pri tome se treba voditi zajedničkim interesom i zajedničkim ciljem – gospodarskim razvojem regije i stvaranjem sredine u kojoj će svi, a posebno mladi željeti ostati živjeti.

Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021. – 2027. godine

U prosincu 2022. godine na 15. sjednici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima donesena je Odluka o usvajanju Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine. Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje 2021.-2027. godine je najvažniji srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se utvrđuju ciljevi sveobuhvatnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije, a sukladno kojem će se provoditi regionalna politike u svrhu razvoja cjelokupne zajednice. Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije je usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, a predstavlja okvir za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Izrađen je temeljem Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) i prema Priručniku o strateškom planiranju (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, verzija 3.0). Plan razvoja donosi Županijska skupština u skladu s načelom partnerstva i suradnje nakon prethodno pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća VSŽ.

Za predmetni Plan razvoja VSŽ 2021.-2027. godinu proveden je i postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te su pribavljena oba pozitivna mišljenja od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te su ista bila preduvjet za njegovo usvajanje.

Ključni dionici izrade Plana razvoja su:

Vukovarsko-srijemska županija, nositelj izrade koji aktivno sudjeluje u svim fazama.

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, kao regionalni koordinator ovlaštena za izradu Plana razvoja sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17.), Zakonu o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18) te odluci župana Vukovarsko-srijemske županije.

Tim za strateško planiranje, odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije imenovan iz reda djelatnika Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, predstavnika upravnih odjela Vukovarsko-srijemske županije te predstavnika ostalih ključnih dionika s područja Županije. Sudjeluje u svim fazama izrade Plana razvoja.

Radna skupina je odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije imenovana iz reda djelatnika Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, predstavnika upravnih odjela Vukovarsko-srijemske županije te predstavnika ostalih ključnih dionika razvoja s područja Županije. Sudjeluje u svim fazama izrade Plana razvoja, podijeljena na tematske radne skupine (u nastavku teksta TRS) kako slijedi: TRS Društvo, TRS Upravljanje razvojem, TRS Gospodarstvo i TRS Prostor i okoliš.

Tim za vrednovanje je odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije imenovan iz reda djelatnika Vukovarsko-srijemske županije, trgovačkih društava kojima je VSŽ osnivač, a sudjeluje u svim fazama izrade Plana razvoja te vrednuje provedbu Plana razvoja tijekom izrade, provedbe i nakon provedbe.

Odbor za vrednovanje je imenovan odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije. Sastoji se od predstavnika Koordinacijskog tijela (MRRFEU), predstavnika Koordinatora za strateško planiranje nadležnog tijela te vanjskih članova (znanstveni sektor i član Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Vukovar). Odbor za vrednovanje sudjeluje u svim fazama izrade Plana razvoja, prati rad Tima za vrednovanje te vrednuje provedbu Plana razvoja tijekom izrade, provedbe i nakon provedbe.

Stručnjak za vanjsko vrednovanje je stručnjak za vrednovanje akata strateškog planiranja s jedinstvenim radnim iskustvom u pogledu vrednovanja i praćenja izrade i provedbe akata strateškog planiranja. Postupak vrednovanja provodi se za vrijeme izrade Plana razvoja, za vrijeme njegove provedbom te u razdoblju nakon završetka njegove provedbe. Vrednovanje provode stručnjaci koji su funkcionalno neovisni o tijelima nadležnim za izradu i provedbu akata strateškog planiranja.

Partnersko vijeće je savjetodavno tijelo sastavljeno od predstavnika javnog, civilnog i poslovnog sektora, odnosno predstavnika tijela državne uprave, jedinica lokalne i regionalne samouprave, gospodarskih subjekata, znanstvene zajednice, socijalnih partnera i organizacija civilnog društva. Raspravlja, iznosi mišljenja i prijedloge na akt strateškog planiranja tijekom njegove pripreme, izrade i provedbe.

Županijska skupština donosi Plan razvoja u skladu s načelom partnerstva i suradnje ključnih dionika s područja Vukovarsko-srijemske županije, a nakon pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća, uzimajući u obzir potrebu osiguranja ravnomjernog razvoja svih dijelova Županije.

Dokumenti

Skip to content