Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto voditelj projekta u Odjelu za pripremu programa i projekata

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
 
KLASA: 112-01/21-01/05
URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-12
Vinkovci, 01. travnja 2021. godine
 
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto voditelj projekta u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
Uvidom u pristigle prijave na natječaj za radno mjesto voditelj projekta u Odjelu za pripremu programa i projekata  u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 04. ožujka 2021. godine, KLASA: 112-01/21-01/05, URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja: 
 
 
1. BOJANA PATKOVIĆ – BOBOTA
2. MIRJANA MILJEVIĆ – PRIVLAKA
3. ANĐELKA KRSTIĆ - VINKOVCI
 
 
   Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u ponedjeljak, 12. travnja 2021. godine, s početkom u 09:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci.  Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 
Radi sprječavanja širenja virusa COVID-19, na testiranje je obavezno doći 15 minuta prije samog početka radi mjerenja temperature. Obvezno ponijeti zaštitnu masku. Osobi s temperaturom  >37.2 ponovit će se mjerenje kroz 10 minuta (osoba čeka vani). U slučaju da je i ponovljeno mjerenje >37.2 osobu će se uputiti da se javi svome liječniku, a testiranje će biti odgođeno. O datumu ponovnog testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
4. Zakon o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
6. Poznavanje pojmova vezanih uz pripremu i provedbu projekata (izvor: www.strukturnifondovi.hr, www.strukturnifondovi.hr/dokumenti/) i Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (izvor: https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf)
 
 
VAŽNO:
1) Za vrijeme pisanog testiranja zabranjeno je koristiti bilo kakve elektronske uređaje kao što su mobiteli, tableti, prijenosna računala, bluetooth uređaji, kamere i slični uređaji kao i pisane ili bilo kakve druge materijale i stvari (kao što su kemijske  olovke, obične olovke i sl.) osim pisanih materijala i kemijskih olovki dobivenih od strane djelatnika Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (provoditelja pisanog testiranja) dobivenih za provedbu pisanog testiranja.
 
2) Za vrijeme pisanog testiranja zabranjeno je pored gore navedenog:
-  razgovarati s drugim kandidatima te na bilo koji drugi način komunicirati s drugim 
    kandidatima za vrijeme pisanog testiranja
-  glasovno i video snimanje od strane kandidata i drugih neovlaštenih osoba u prostoru gdje se 
   obavlja pisano testiranje
-  koristiti gore navedene uređaje (pod 1)
-  prepisivanje od drugih kandidata
-  pomaganje drugim kandidatima 
-  na bilo koji način ometati druge kandidate i osobe iz Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske 
   županije koje provode pisano testiranje
-  svako drugo neprimjereno ponašanje kandidata (kao što je pokušaj polaganja pisanog dijela  
   ispita na bilo  koji nedopušten način, psovanje, vrijeđanje i omalovažavanje drugih kandidata,  
   djelatnika Razvojne  agencije Vukovarsko-srijemske županije kao i drugih osoba i institucija na 
   bilo koji način i sl.)
 
3) Kandidati i osobe koje ne poštuju navedeno pod točkama 1) i  2)  bit će ODMAH udaljene s pisanog testiranja.
 
4) Udaljenje s pisanog testiranja zbog nepoštivanja navedenog u točkama 1) i 2) podrazumijeva „NEPROLAZAK“ kandidata na pisanom testiranju.
 
5) Kandidat mora ostvariti minimalno 70% ukupnog broja bodova na pisanom dijelu testiranja da bi mogao pristupiti usmenom dijelu, razgovoru.
 
 
Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 1,5 sati. 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                Predsjednica povjerenstva:
                                                                                                                                            Zrinka Lončar, mag.oec.
 
 


Pisane vijesti