Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
Klasa: 112-01/20-01/09
Urbroj: 2196/1-16-04/3-20-20
U Vinkovcima, 17. srpnja 2020. godine 
 
 
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
     Uvidom u pristigle prijava na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika  u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 02. srpnja 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/09, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja: 
 
1. BRUNO DVORSKI - OSIJEK
2. VLATKA ĆOSIĆ – OSIJEK
3. IVANA BUDIMIR – ĐAKOVO
4. ANA KOVAČEVIĆ – VINKOVCI
5. MAJA KAIĆ – VINKOVCI
6. MARIJA PAZMAN – IVANKOVO
7. MATEA RAGUŽ – VINKOVCI
8. ANA JAKOBOVIĆ – VINKOVCI
9. JOSIPA MARELJIĆ – KOMLETINCI
10. ANA MUNDINAC – GRADIŠTE
11. KATHARINA PEZER – VINKOVCI
12. MARTINA CIGIĆ – PODGRAĐE
 
Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u četvrtak,  23. srpnja 2020.  godine09:00  sati, u prostorijama velike županijske vijećnice u Vinkovcima, Glagoljaška 27 A.  Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 
 
Radi sprječavanja širenja virusa COVID-19, na testiranje je obavezno doći 15 minuta prije samog početka radi mjerenja temperature. Ponijeti vlastitu kemijsku olovku i zaštitnu masku. Osobi s temperaturom  >37.2 ponovit će se mjerenje kroz 10 minuta (osoba čeka vani). U slučaju da je i ponovljeno mjerenje >37.2 osobu će se uputiti da se javi svome liječniku, a testiranje će biti odgođeno. O datumu ponovnog testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
4. Zakon o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
6. Uredba o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 89/18)
7. Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (NN 103/2015)
8. Poznavanje engleskog jezika
 
Na usmeni dio, razgovor, pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
 
Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              Predsjednica povjerenstva
    Ivana Marjanović, dipl. oec.


Pisane vijesti