Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/20-01/10
URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-26
Vinkovci, 10. kolovoza 2020. godine
 
 
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
 
 
Uvidom u pristigle prijave na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika  u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 16. srpnja 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/10, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-2 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja: 
 
 
 
1. Franjo Šumanovac, Vinkovci
2. Marija Stričević, Ivankovo
3. Ivona Lajtman, Vođinci
4. Kris Jokić, Privlaka
5. Elizabeta Ižaković, Vinkovci
6. Marija Živković, Đakovo
 
 
 
 
Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u utorak,  18. kolovoza 2020.  godine u  09:00  sati, u prostorijama velike županijske vijećnice u Vinkovcima, Glagoljaška 27 A.  Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 
 
Radi sprječavanja širenja virusa COVID-19, na testiranje je obavezno doći 15 minuta prije samog početka radi mjerenja temperature. Ponijeti vlastitu kemijsku olovku i zaštitnu masku. Osobi s temperaturom  >37.2 ponovit će se mjerenje kroz 10 minuta (osoba čeka vani). U slučaju da je i ponovljeno mjerenje >37.2 osobu će se uputiti da se javi svome liječniku, a testiranje će biti odgođeno. O datumu ponovnog testiranja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
4. Zakon o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
6. Priručnik za korisnike bespovratnih sredstava u okviru projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova
       (izvor: https://safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf)
 
 
 
Na usmeni dio, razgovor, pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
 
Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. 
 
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata. Zamjenik predsjednice povjerenstva 
                                                                                                                                  Goran Koprivnjak,  univ. spec. oec.

 

Pisane vijesti