Obavijest kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za provedbu programa i projekata

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/20-01/04
URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-8
Vinkovci,  20. ožujka 2020. godine
 
 
Obavijest  kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete
 za radno mjesto višeg stručnog suradnika
u Odjelu za provedbu programa i projekata 
u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije
 
 
Uvidom u pristigle prijave na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika (Odjel za provedbu programa i projekata) u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 27. veljače 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/04, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utvrđeno je da je prijava sljedećeg kandidata pravovremena i potpuna: 
 
1. MARKO PAULIĆ, ČEPIN
 
 
Poziva se gore navedeni kandidat, da se priprema za pisano testiranje iz izvora koji su navedeni u nastavku ove Obavijesti. Pisano testiranje se zbog novonastale situacije u državi i preporučenih mjera odgađa do daljnjeg, s tim da se kandidat moli da od 1. travnja 2020. godine prati službenu stranicu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije na kojoj će se objaviti poziv za pisano testiranje najkasnije tri dana prije održavanja istog. Isto tako, kandidat će na svoju e-mail adresu dostavljenu u životopisu, zaprimiti poziv na pisano testiranje najkasnije tri dana prije održavanja samog testiranja.
 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
4. Zakon o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
6. Poznavanje sustava fondova EU u RH (izvor: www.strukturnifondovi.hr)
7. Priručnik za korisnike (izvor: https://www.safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf)
 
 
 
 
Predsjednik  povjerenstva:
Goran Koprivnjak, univ. spec. oec.
 
 
Dostaviti: 
- arhiva


Pisane vijesti