Obavijest kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete za radno mjesto višeg stručnog suradnika u Odjelu za pripremu programa i projekata

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/20-01/05
URBROJ: 2196/1-16-03/2-20-21 
Vinkovci, 20. ožujka 2020. godine
 
 
 
Obavijest kandidatima koji su zadovoljili formalne uvjete
 za radno mjesto višeg stručnog suradnika
u Odjelu za pripremu programa i projekata 
u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije
 
 
    Uvidom u pristigle prijave na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika, prehrambeno-tehnološke struke, (Odjel za pripremu programa i projekata) u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 27. veljače 2020. godine, KLASA: 112-01/20-01/05, URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene i potpune: 
 
1. Mateja Šimunović, Vinkovci
2. Ignac Zagorščak, Vinkovci
3. Josip Jaredić, Ilača
4. Franjo Šumanovac, Vinkovci
5. Matea Martinović, Privlaka
 
Pozivaju se gore navedeni kandidati, da se pripreme za pisano testiranje iz izvora koji su navedeni u nastavku ove Obavijesti. Pisano testiranje se zbog novonastale situacije u državi i preporučenih mjera odgađa do daljnjeg, s tim da se kandidati mole da od 1. travnja 2020. godine prate službenu stranicu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije na kojoj će se objaviti poziv za pisano testiranje najkasnije tri dana prije održavanja istog. Isto tako, kandidati će na svoju e-mail adresu dostavljenu u životopisu, zaprimiti poziv na pisano testiranje najkasnije tri dana prije održavanja samog testiranja.
 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
4. Zakon o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)
5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
6. Poznavanje sustava fondova EU u RH (izvor: www.strukturnifondovi.hr)
7. Priručnik za korisnike (izvor: https://www.safu.hr/datastore/filestore/10/SAFU_-_PRIRUCNIK_ZA_KORISNIKE_v_2.pdf)
 
 
 
Predsjednica povjerenstva
Ivana Marjanović, dipl. oec.
 
 
Dostaviti:
- Arhiva


Pisane vijesti

Dokumenti