NATJEČAJ za izbor i prijam Zaposlenika na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK u Odjelu za pripremu programa i projekata

Slika /slike svibanja/testiranje.jpg
KLASA: 112-01/20-01/05
URBROJ: 2196/1-16-03/4-20-1 
Vinkovci, 27. veljače 2020. godine
 
Na temelju članka 13. Statuta Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemske županije od 23. travnja 2018. godine, KLASA: 012-03/18-01/02, URBROJ: 2196/1-16-18-2,  te izmjenama Statuta od 14. lipnja 2018. godine i 5. studenog 2018. godine, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije od 10. rujna 2019. godine, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije zastupana po ravnatelju Iliji Coti raspisuje sljedeći:
 
NATJEČAJ
za izbor i prijam
 
Zaposlenika na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci. 
 
Svi kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14,127/17,98/2019).
 
Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:
- minimalno sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik prehrambeno-tehnološke struke 
- minimalno 1 godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima 
- državljanin Republike Hrvatske,
- administrativne i organizacijske sposobnosti,
- sistematičnost i pouzdanost,
- sklonost timskom radu
- aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
- poznavanje rada na računalu (MS Office).
 
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis,
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
- potvrda o razini/stupnju znanja engleskog jezika A1,
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis podataka o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).
 
 
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan, ukoliko poslodavac to zahtijeva, dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.
 
Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 14 dana od objave natječaja na sljedeću adresu i na način kako slijedi:
- Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci,
- pisana zamolba putem pošte preporučeno s obveznom naznakom predmeta: 
(Ime i prezime kandidata) - Prijava na natječaj za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Odjelu za pripremu programa i projekata.
 
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
 
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na to pravo, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaz o invaliditetu.
 
Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da se njihovi podaci prikupljaju, koriste i dalje obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Svaki kandidat može u roku od šest mjeseci od završetka natječaja preuzeti svoju dokumentaciju u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, a po proteku tog roka ista se uništava.
 
S kandidatima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obavljeno pisano testiranje i razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.
 
Oni kandidati koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu na testiranje/razgovor, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati kandidatima natječaja. 
 
Poziv na testiranje/razgovor kao i izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljen na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije www.ra-vsz.hr. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata.
 
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave, na način da će se rezultati objaviti na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko srijemske županije.
 
Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.
 
 
 
 
Ravnatelj RA VSŽ
Ilija Cota, mag. iur. 


Pisane vijesti