Objavljeno: 17.02.2022.

Natječaj za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto SAVJETNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

KLASA: 112-01/22-03/03

URBROJ: 2196-16-05/1-22-1

Vinkovci, 17. veljače 2022. godine

 

Na temelju članka 13. Statuta Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemske županije od 23. travnja 2018. godine, KLASA: 012-03/18-01/02, URBROJ: 2196/1-16-18-2, te njegovih izmjena i dopuna od 14. lipnja 2018. godine, KLASA:012/-03/18-01/02, URBROJ:2196/1-16-01-18-3, od 5. studenog 2018. godine, KLASA:012/-03/18-01/02, URBROJ:2196/1-16-01/3-18-4, od 26. veljače 2020. godine, KLASA: 012-03/20-01/01, URBROJ: 2196/1-16-03/2-20-1, od 11. listopada 2021. godine, KLASA: 012-03/21-01/01, URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-1, članka 10. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije od 8. veljače 2022. godine, KLASA: 025-02/22-01/01; URBROJ: 2196-16-01-22-1, a sukladno Odluci kojom se daje suglasnost za zapošljavanje od 8. veljače 2022. godine, KLASA: 030-01/22-03/01, URBROJ: 2196-16-01-22-2, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije zastupana po ravnateljici Zrinki Čobanković raspisuje sljedeći:

 

NATJEČAJ

za izbor i prijam

 

Zaposlenika na radno mjesto SAVJETNIKA ZA PRIPREMU I PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

 

Svi kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19).

 

Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:

 • magistar inženjer građevinarstva
 • 3 (tri) godine iskustva na odgovarajućim poslovima
 • državljanin Republike Hrvatske
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje
 • iskustvo u rukovođenju i timskom radu
 • sposobnost planiranja i organizacije
 • sposobnost prepoznavanja problema i inovativnost
 • sklonost samostalnosti, poduzetnosti i kreativnosti
 • komunikacijske i prezentacijske vještine
 • visoka razina samostalnosti
 • aktivno znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • životopis (potpisan od strane podnositelja prijave)
 • dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i to: presliku elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • uvjerenje nadležnog suda o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan, ukoliko poslodavac to zahtijeva, dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

 

Kratki opis poslova:

 

 • Pruža stručnu pomoć u pripremi/provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • Pruža stručnu pomoć u pripremi/provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
 • prati procese izgradnje infrastrukturnih projekata za koje je zadužen
 • surađuje s relevantnim stručnjacima koji sudjeluju u izgradnji infrastrukturnih projekata i vodi računa oko dinamike izvedbe istih
 • u domeni svoje struke pravovremeno ukazuje na probleme koji se pojavljuju po pojedinim projektima, te predlaže način njihova rješavanja
 • obavlja i druge poslove sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije

 

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.

Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja

https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20)  dužni su se pozvati na to pravo te uz dokaze o ispunjavanju  traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaz o invaliditetu.

https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da se njihovi podaci prikupljaju, koriste i dalje obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Svaki kandidat može u roku od 6 (šest) mjeseci od završetka natječaja preuzeti svoju dokumentaciju u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, a po proteku tog roka ista se uništava.

 

S kandidatima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obavljeno pisano testiranje i razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

 

Oni kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru prema pozivu na pisano testiranje/razgovor, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati kandidatima natječaja.

 

Poziv na pisano testiranje/razgovor kao i izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije www.ra-vsz.hr. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata.

 

Prijave na natječaj, s dokumentacijom, dostavljaju se preporučenom poštom u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja na službenim stranicama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom: Ime i prezime kandidata – Prijava na natječaj za radno mjesto SAVJETNIKA ZA PRIPREMU I PROVEDBU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA, na adresu: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave, na način da će se rezultati objaviti na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije.

 

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

 

 

                                                                                                                            Ravnateljica RA VSŽ

                                                                                                                           Zrinka Čobanković, univ.spec.oec.

Skip to content