Ponovno raspisivanje natječaja za radno mjesto viši voditelj projekta u Odjelu za istraživanje, razvoj i međunarodnu suradnju

KLASA: 112-01/21-01/06
URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-11
Vinkovci, 22. travnja 2021. godine

Sukladno članku 13. Statuta Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije zastupana po ravnatelju Iliji Coti donosi sljedeću:

ODLUKU
O PONOVNOM RASPISIVANJU NATJEČAJA

Ovom odlukom nalaže se ponovno raspisivanje natječaja za radno mjesto viši voditelj projekta u Odjelu za istraživanje, razvoj i međunarodnu suradnju (na određeno vrijeme-zamjena za vrijeme trajanja rodiljnog/roditeljskog dopusta).

Obrazloženje

Temeljem natječaja objavljenog 04. ožujka 2021. godine, KLASA: 112-01/21-01/06, URBROJ: 2196/1-16-03/-21-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, provedenog pisanog testiranja te obavljenog usmenog razgovora/intervjua, utvrđeno je da je kandidatkinja Anđelka Krstić ostvarila potreban broj bodova, ali budući će ista zasnovati radni odnos na radno mjesto voditelja projekta u Odjelu za pripremu programa i projekata, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Ravnatelj RA VSŽ
Ilija Cota, mag. iur.

Dostaviti:
– Arhiva

Skip to content