Platforma zadržavanje talenata i poziv za radne skupine

}

19. srpnja 2023.

Platforma zadržavanje talenata je nova platforma koju je pokrenula Europska komisija u cilju pojačavanja napora i hvatanja u koštac s izazovima koje donosi demografska tranzicija s kojom se suočava Europska unija. Isto tako, pokrenut je i poziv za formiranje radnih skupina u sklopu Platforme za zadržavanje talenata. Poziv je otvoren dionicima na razini EU, te na nacionalnoj i regionalnoj razini kako bi postali dio 4 radne skupine na teme: digitalno, zdravlje, istraživanje i inovacije te teritorijalni razvoj.

Vezano uz inicijativu i poziv, Komisija je objavila Komunikaciju o zadržavanju talenata u europskim regijama i pokrenula Mehanizam za poticanje talenata, čiji je cilj unijeti novi poticaj za ponovno usavršavanje kao prvu ključnu inicijativu u 2023. koja će doprinijeti Europskoj godini vještina. Ovaj će mehanizam podržati regije EU-a pogođene ubrzanim smanjenjem broja radno sposobnog stanovništva u osposobljavanju, zadržavanju i privlačenju ljudi, vještina i kompetencija potrebnih za rješavanje utjecaja demografske tranzicije.

Platforma zadržavanje talenata (HTP) je novoformirana platforma za izgradnju znanja i razmjenu iskustava, koja nastoji podržati regije u rješavanju posljedica demografskih promjena i u ublažavanju izazova povezanih s padom stanovništva s tercijarnim obrazovanjem diljem EU-a.

HTP predviđa stvaranje namjenskih radnih skupina koje okupljaju dionike s različitih teritorijalnih razina kako bi raspravljali o temi zadržavanja talenata u Europi i teritorijalnim posljedicama demografske dinamike koja je s tim povezana. Ove radne skupine služe kao forum za stratešku razmjenu o tome kako sektori kao što su: digitalni, zdravstveni, istraživački i inovacijski kao i teritorijalni razvoj – posebno ruralno-urbane veze i kvaliteta života – mogu utjecati na sposobnost regije kako bi bila konkurentna i atraktivna za mladu i visokokvalificiranu radnu snagu.

Rad skupina omogućit će dublji uvid u to kako regije koje se suočavaju s demografskim izazovima mogu privući, razviti i zadržati talente, istraživanjem potencijalnih rješenja i osmišljavanjem instrumenata povezanih s temom radne skupine. Kao takve, radne skupine razvijat će i dijeliti znanje i stručnost, artikulirati izazove, promicati dobre prakse i pretočiti nalaze u političke preporuke i tehničke smjernice.

Članovi radnih skupina mogu postati dionici uključeni u razumijevanje ili rješavanje izazova tržišta rada u digitalnom, zdravstvenom i/ili sektoru istraživanja i inovacija ili zainteresirani za doprinos boljem razumijevanju načina na koji veze između ruralnog i urbanog područja i kvaliteta života mogu utjecati na mogućnost regija EU-a u zadržavanju talenata.

Popis prihvatljivih dionika uključuje, ali nije ograničen na:

  • Relevantna javna tijela na razini EU, nacionalnoj i regionalnoj razini – posebno u regijama koje su posebno pogođene smanjenjem udjela tercijarno obrazovane radne snage u gore navedenim sektorima
  • Istraživačke i akademske institucije
  • Javne agencija i udruge
  • Poslovna udruženja
  • Krovne organizacije, suradničke mreže, klasteri i posredničke organizacije
  • Paneuropske organizacije za regije
  • Organizacije civilnog društva, uključujući na primjer predstavnike radnika i poslodavaca, nevladine organizacije.

Poziv je otvoren između 18. srpnja i 15. rujna 2023.

Ovdje možete pronaći Obrazac prijave,  a više o pozivu na sljedećoj poveznici: Poziv – Radne skupine – Pokrenimo promjene zajedno

Posljednje objave

Skip to content