Natječaj za izbor i prijam zaposlenika na radno mjesto PROJEKTNI ASISTENT u Odjelu za provedbu programa i projekata

KLASA: 112-01/21-01/07
URBROJ: 2196/1-6-03/3-21-1
Vinkovci, 14. travnja 2021. godine

Na temelju članka 13. Statuta Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemske županije od 23. travnja 2018. godine, KLASA: 012-03/18-01/02, URBROJ: 2196/1-16-18-2, te izmjenama Statuta od 14. lipnja 2018. godine, 5. studenog 2018. godine i 26. veljače 2020. godine, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije od 29. prosinca 2020. godine, KLASA: 023-06/20-01/01, URBROJ: 2196/1-16-01-20-2, Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije zastupana po ravnatelju Iliji Coti raspisuje sljedeći:
NATJEČAJ
za izbor i prijam

Zaposlenika na radno mjesto PROJEKTNI ASISTENT u Odjelu za provedbu programa i projekata u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

Svi kandidati moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19).

Kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete:
– minimalno sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke
– državljanin Republike Hrvatske
– administrativne i organizacijske sposobnosti
– sistematičnost i pouzdanost
– sklonost timskom radu
– aktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, stupanj znanja jezika minimalno A1 razine
– poznavanje rada na računalu

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:
– životopis,
– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),
– dokaz o razini/stupnju znanja stranog jezika minimalno A1 (potvrda/svjedodžba o stupnju znanja stranog jezika od škole stranih jezika)
– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
– uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca)

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja pisanog ugovora dužan, ukoliko poslodavac to zahtijeva, dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 14 dana od objave natječaja na sljedeću adresu i na način kako slijedi:
– Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, 32100 Vinkovci,
– pisana zamolba putem pošte preporučeno s obveznom naznakom predmeta:
(Ime i prezime kandidata) – Prijava na natječaj za radno mjesto PROJEKTNOG ASISTENTA u Odjelu za provedbu programa i projekata.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja.
Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja nalaze se na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja
https://www.zakon.hr/z/973/Zakon-o-hrvatskim-braniteljima-iz-Domovinskog-rata-i-%C4%8Dlanovima-njihovih-obitelji-

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) dužni su se pozvati na to pravo, te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaz o invaliditetu.
https://www.zakon.hr/z/493/Zakon-o-profesionalnoj-rehabilitaciji-i-zapo%C5%A1ljavanju-osoba-s-invaliditetom

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da se njihovi podaci prikupljaju, koriste i dalje obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Svaki kandidat može u roku od 6 (šest) mjeseci od završetka natječaja preuzeti svoju dokumentaciju u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, a po proteku tog roka ista se uništava.

S kandidatima natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete bit će obavljeno pisano testiranje i razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Oni kandidati koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu na testiranje/razgovor, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati kandidatima natječaja.

Poziv na testiranje/razgovor kao i izvori za pripremanje kandidata za testiranje bit će objavljen na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije www.ra-vsz.hr. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te će na istoj web stranici najmanje 5 dana prije održavanja provjere objaviti mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave, na način da će se rezultati objaviti na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se i na muške i ženske osobe.

Ravnatelj RA VSŽ
Ilija Cota, mag. iur.

Skip to content