Javni poziv za financiranje troškova pregleda registriranih sportašica-sportaša do 18 godina

}

24. veljače 2023.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za financiranje troškova pregleda registriranih  sportašica/sportaša do 18 godina u sportskim udrugama na području Vukovarsko-srijemske županije u 2023. godini. Sportske udruge u skladu s ovim Javnim pozivom mogu podnijeti prijavu za financiranje zdravstvenih pregleda za utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportašica/sportaša do 18 godina.

Ukupno planirana financijska sredstva za ovaj Javni poziv iz proračuna Vukovarsko-srijemske županije su 9.954,21 eura.

Prihvatljivi troškovi cijene zdravstvenog pregleda iznose do 15,00 eura s PDV-om po pregledu sportašice/sportaša isključivo kod licenciranih liječnika sportske medicine sa sjedištem u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Maksimalan iznos financiranja troškova zdravstvenog pregleda sportašica/sportaša po sportskoj udruzi iznosi 663,61 euro.

Javni poziv je otvoren danom objave na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije (www.vusz.hr) 21. veljače 2023. godine do kraja godine ili do utroška financijskih sredstava. 

Prijavu za financiranje troškova pregleda na Javni poziv može podnijeti udruga koje zadovoljava slijedeće uvjete:

– da je upisana u Registar udruga (uz uvjet da su tijela upravljanja u mandatu), (vidljivo na web stranicama ministarstva uprave https://registri.uprava.hr/#!udruge),

– da je upisana u Registar neprofitnih organizacija i da vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija (vidljivo na www.mfin.hr izbornik neprofitne organizacije – https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ , registar neprofitnih organizacija),

– da djeluje na području Vukovarsko-srijemske županije,

– da je statut uskladila sa Zakonom o udrugama, odnosno predala zahtjev za upis promjene statuta nadležnom uredu državne uprave (što dokazuje potvrdom nadležnog ureda),

– da je svojim statutom opredijeljena za obavljanje sportskih djelatnosti kojima promiče uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,

– ima uredno ispunjene obveze prema Vukovarsko-srijemskoj županiji i drugim davateljima javnih sredstava iz ranije sklopljenih ugovora o financiranju te podmirene sve doprinose, plaćen porez i druga davanja,

– da se protiv korisnika financiranja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak niti je pravomoćno osuđena za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,

– da je prijavljena aktivnost sukladna Programu javnih potreba u sportu na području Vukovarsko-srijemske županije za 2023. godinu,

– da aktivnost bude izvršena unutar proračunske 2023. godine.

Više informacija na poveznici.

Posljednje objave

Skip to content