Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije

}

15. prosinca 2021.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 7. stavka 1. alineje 6 Odluke o osnivanju javne ustanove Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, broj 6/17, 9/17 i 8/18), članka 11. stavka 1., članka 14. i 15. Statuta Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 012-03/18-01/02; URBROJ: 2196/1-16-18-2 od 23. travnja 2018. godine; KLASA: 012-03/18-01/02; URBROJ: 2196/1-16-01-18-3 od 14. lipnja 2018. godine; KLASA: 012-03/18-01/02; URBROJ: 2196/1-16-04-01/3-18-4 od 05. studenog 2018. godine; KLASA: 012-03/20-01/01; URBROJ: 2196/1-16-03/2-20-1 od 26. veljače 2020. godine; KLASA: 012-03/21-01/01; URBROJ: 2196/1-16-03/3-21-1 od 11. listopada 2021. godine), a sukladno Odluci o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (KLASA: 030-08/21-01/01; URBROJ: 2196/1-16-01-21-5 od 11. listopada 2021. godine), Upravno vijeće Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije raspisuje

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja

Javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije

 

Kandidat za ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 

 • doktorat pravne, ekonomske, poljoprivredne ili druge struke uz 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

ili magistar pravne, ekonomske, poljoprivredne ili druge struke uz 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i 5 godina iskustva na poslovima regionalnog razvoja i strateškog planiranja ili pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU sredstava ili nacionalnih sredstava

 • državljanin Republike Hrvatske
 • iskustvo u rukovođenju i timskom radu
 • organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno upravljanje Agencijom
 • poznavanje problematike regionalnog i gospodarskog razvoja i sustava strateškog planiranja
 • iskustvo u izradi i provedbi projekata
 • aktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismu, stupanj znanja jezika minimalno B1 razine
 • poznavanje rada na računalu
 • komunikacijske i prezentacijske vještine

Kandidati su obvezni dostaviti vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj. U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci kandidata (ime i prezime, adresa prebivališta/boravišta, kontakt podaci: broj telefona/mobitela i adresa e-pošte).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

– životopis

– dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome)

– dokaz o razini/stupnju znanja stranog jezika minimalno B1 (preslika potvrde/svjedožbe/uvjerenja/certfikata o stupnju znanja stranog jezika koju izdaje ovlaštena školska ustanova ili centar za strane jezike)

– dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje/certifikat/potvrda/svjedožba/diploma ili vlastoručno potpisana izjava podnositelja prijave)

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili preslika osobne iskaznice)

– dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i to:

 1. presliku elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja sadržava podatke o poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja i
 2. presliku potvrde poslodavca o traženom radnom iskustvu ili rješenja o rasporedu, ili ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg dokaza, koji mora sadržavati vrstu obavljanih poslova, potrebnu struku i stručnu spremu i razdoblje u kojem su poslovi obavljani

– uvjerenje od nadležnog suda (ne starije od 3 mjeseca) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Preslike dokumenata nije potrebno ovjeravati, uz obvezu predočenja izvornika preslikanih dokumenata na zahtjev.

Na javni natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08 i 69/17).

Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine, a ista osoba po isteku mandata može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj  33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18, 98/19 i 32/20) dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu popisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su uz prijavnu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji se mogu pronaći na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%

20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela urednu i pravovremenu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja neće se smatrati kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Za kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Na web-stranici Javne ustanove Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije (https://www.ra-vsz.hr) dostupan je način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područja testiranja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata. Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrdit će listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te će na istoj web-stranici objaviti mjesto i vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj, s prilozima, dostavljaju se preporučenom poštom ili osobno, u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama i na web stranicama Javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, s naznakom: „Javni natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvaraj“, na adresu: Javna ustanova Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, 32 100 Vinkovci.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a koji imaju rodno značenje koriste se na spolno neutralan način i odnose se jednako na muški i ženski spol.

 

KLASA: 112-01/21-01/10

URBROJ: 2196/1-16-21-2

Vinkovci, 14. prosinca 2021. godine

JAVNA USTANOVA

RAZVOJNA AGENCIJA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Predsjednica Upravnog vijeća

Marija Budimir, prof.

-UPUTE KANDIDATIMA-

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije

Posljednje objave

Skip to content