10
poduzetničkih zona

Investirajte u VSŽ

Na krajnjem istoku Hrvatske, istočna vrata Europske unije. Graniči sa Republikom Srbijom na istoku i Republikom Bosnom i Hercegovinom na jugu. Na površini od 2.448 km2 predstavlja 4,33% površine Hrvatske (56.594 km2). Područje Županije nastanjuje nešto više od 180 tisuća stanovnika ili 4,24% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Na sjecištu prometnih koridora sa sjevera prema jugu i s istoka prema zapadu nalaze se najveći gradovi Vukovar i Vinkovci.

Vukovarsko-srijemska županija smještena je na čvorištu cestovnih, željezničkih i plovnih pravaca od međunarodne važnosti.
Kroz županiju prolaze paneuropski koridori „X“ i „VII“, autocesta Zagreb-Lipovac-Beograd i željeznički pravac Ljubljana-Zagreb-Tovarnik-Beograd.
Luka Vukovar prometno je čvorište na Dunavu, a Vinkovci jedno je od ključnih željeznički pretovarnih središta u ovom dijelu Europe. U krugu manjem od 50 km nalazi se i Zračna luka Osijek.

Poslovne zone

Na području Vukovarsko-srijemske županije evidentirano je 10 poduzetničkih zona sukladno Zakonu o poduzetničkoj infrastrukturi. Evidencija poduzetničkih zona te dostupnost zemljišta za investitore provodi se u suradnji s Agencijom za investicije i konkurentnost (AIK). Putem web stranica AIK-a dostupan je njihov pregled kako na području Vukovarsko-srijemske županije tako i na području cijele Hrvatske: www.aik-invest.hr/zone.
TABLICU POSLOVNIH ZONA POGLEDAJTE OVDJE.

One Stop Service Center

One Stop Service Center je skup usluga bitnih za informiranje o mogućnostima investiranja kao i za provedbu investicije na području Vukovarsko-srijemske županije. Cilj nam je pomoći svakom investitoru da uz što manje birokratskih prepreka, problema i kašnjenja ostvari ulaganje istovremeno informirajući ga o pogodnostima ulaganja na području naše Županije.

U želji da mogućnosti investiranja na području Vukovarsko-srijemske županije budu što vidljivije, aktivnosti OSSC-a osobito su usmjerene su na promociju gospodarskih mogućnosti Županije s naglaskom na ključne sektore: drvno-prerađivački, poljoprivredno-prehrambeni i transportno logistički.

Poticaji za investicijske projekte:

Gospodarska zona „Zagrađe“
Raspoloživost zemljišta

- dostupno: 708.905 m2 (81%)
- zauzeto: 177.195 m2 (19%)
Cijena zemljišta

od 1,33 €
za proizvodne djelatnosti

od 2,66 €
za uslužne i trgovačke djelatnosti Općina Cerna
Šetalište dr. Franje Tuđmana 2
HR-32272 Cerna
Internet: www.cerna.hr
E-mail: opcina.cerna@vu.t-com.hr
Telefon: +385 (0)32 843 794
Telefaks: +385 (0)32 843 790

Raspoloživa infrastruktura
Plin / Električna energija / Voda / Odvodnja, kanalizacija / Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda
DA DA DA NE NE

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos
za proizvodne djelatnosti Komunalni doprinos
za uredski prostor Komunalni doprinos
za uslužne djelatnosti
0,66 €/m2 1,96 €/m2 2,21 €/m2

Povlastice za ulagače
Postoji mogućnost oslobađanja.

Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade: 0,00 € / m2

Povlastice za ulagače
Sukladno programu za malo i srednje poduzetništvo postoji mogućnost oslobađanja prema iznosu ulaganja:
- u 1. godini 75%
- u 2. godini 50%
- u 3. godini 25%

Vodni doprinos
Vodni doprinos
za poslovne građevine Vodni doprinos
za proizvodne građevine Vodni doprinos
za otovrene građevine
2,09 €/m3 0,37 €/m3 1,05 €/m2

Vodna naknada
Iznos naknade za uređenje voda: 0,13 € / m2

Poslovna zona „Drenovci“
Raspoloživost zemljišta

- dostupno: 121.172 m2 (35%)
- zauzeto: 228.855 m2 (65%)
Cijena zemljišta

od 3,42 €
za proizvodne djelatnosti

od 3,42 €
za uslužne i trgovačke djelatnosti Općina Drenovci
Toljani 1
HR-32257 Drenovci
Internet: www.opcina-drenovci.hr
E-mail: opcina.drenovci@vk.htnet.hr
Telefon: +385 (0)32 861 243
Telefaks: +385 (0)32 861 306

Raspoloživa infrastruktura
Plin / Električna energija / Voda /Odvodnja Kanalizacija / Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda
DA DA DA NE NE

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos
za proizvodne djelatnosti Komunalni doprinos
za uredski prostor Komunalni doprinos
za uslužne djelatnosti
0,92 €/m3 0,92 €/m3 0,92 €/m3

Povlastice za ulagače
Sukladno programu za malo i srednje poduzetništvo postoji mogućnost oslobađanja prema iznosu ulaganja:
- u 1. godini 75%
- u 2. godini 50%
- u 3. godini 25%

Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade: 0,00 € / m2

Povlastice za ulagače
Sukladno programu za malo i srednje poduzetništvo postoji mogućnost oslobađanja prema iznosu ulaganja:
- u 1. godini 75%
- u 2. godini 50%
- u 3. godini 25%

Vodni doprinos
Vodni doprinos
za poslovne građevine Vodni doprinos
za proizvodne građevine Vodni doprinos
za otovrene građevine
2,09 €/m3 0,37 €/m3 1,05 €/m2

Vodna naknada
Iznos naknade za uređenje voda: 0,12 € / m2

Poduzetnička zona „Ambarine“
Raspoloživost zemljišta

- dostupno: 95.220 m2 (18%)
- zauzeto: 444.780 m2 (82%)
Cijena zemljišta

od 1,33 €
za sve djelatnosti

Općina Gradište
Trg hrvatskih velikana 5
HR-32273 Gradište
Internet: www.ambarine.gradiste.hr
E-mail: ambarine@gradiste.hr
Telefon: +385 (0)32 841 270
Telefax: +385 (0)32 841 270

Raspoloživa infrastruktura
Plin/ Električna energija/ Voda / Odvodnja,
kanalizacija / Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda
DA DA DA DA DA

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos
Za proizvodne djelatnosti Komunalni doprinos
Za uredski prostor Komunalni doprinos
Za uslužne aktivnosti
0,00 €/m2 0,00 €/m2 0,00 €/m2

Povlastice za ulagače
Općina se u cijelosti odriče plaćanja komunalnog doprinosa za korisnike zone koji se bave proizvodnom djelatnošću.

Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade: 0,12 € / m2

Povlastice za ulagače
Općina se u cijelosti odriče plaćanja komunalnog doprinosa za korisnike zone koji se bave proizvodnom djelatnošću.

Vodni doprinos
Vodni doprinos
Za poslovne građevine Poslovni doprinos
Za proizvodne građevine Vodni doprinos
Za otvorene građevine
2,09 €/m3 0,37 €/m3 1,05 €/m2

Vodna naknada
Iznos naknade za uređenje voda: 0,14 € / m2

Gospodarska zona „Ivankovo“
Raspoloživost zemljišta

- dostupno: 131.538 m2 (74%)
- zauzeto: 47.146 m2 (26%)
Cijena zemljišta

od 0,94 €
za proizvodne djelatnosti
od 4,04 €
za uslužne i
trgovačke djelatnosti Općina Ivankovo
Bošnjaci 6
HR-32281 Ivankovo
Internet: www.opcina-ivankovo.hr
E-mail: upravni.odjel@opcina-ivankovo.hr
Telefon: +385 (0)32 379 628
Telefaks: +385 (0)32 379 026

Raspoloživa infrastruktura
Plin/ Električna energija/ Voda/ Odvodnja ,kanalizacija/ Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda
DA DA DA DA DA

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos
za proizvodne djelatnosti Komunalni doprinos
za uredski prostor Komunalni doprinos
za uslužne djelatnosti
0,80 €/m2 0,80 €/m2 0,80 €/m2

Povlastice za ulagače
Postoji mogućnost umanjenja komunalnog doprinosa prije pokretanja djelatnosti:
- za proizvodne djelatnosti 100%
- za uslužne djelatnosti 50%
- za trgovačke djelatnosti 50%

Komunalna naknada
Za proizvodne djelatnosti : 0,97 € / m2 (godišnje)
Za ostale poslovne djelatnosti: 1,62 € / m2 (godišnje)

Povlastice za ulagače
Investitor je oslobođen plaćanja komunalne naknade nakon pokretanja djelatnosti:
- za proizvodne djelatnosti: 1. i 2. godina 100% oslobođenje, 3. i 4. godina 50% oslobođenje, 5. godina 25% oslobođenje
- za uslužne djelatnosti: 1. i 2. godina 100% oslobođenje, 3. i 4. godina 50% oslobođenje, 5. godina 25% oslobođenje
- za trgovačke djelatnosti: 1. i 2. godina 100% oslobođenje, 3. i 4. godina 50% oslobođenje, 5. godina 25% oslobođenje

Vodni doprinos
Vodni doprinos
za poslovne građevine Vodni doprinos
za proizvodne građevine Vodni doprinos
za otovrene građevine
1,36 €/m3 0,24 €/m3 0,40 €/m2

Vodna naknada
Iznos naknade za uređenje voda: 0,14 € / m2

Poslovna zona „Lovas“
Raspoloživost zemljišta

- dostupno: 0 m2 (0%)
- zauzeto: 97.602 m2 (100%)
Cijena zemljišta

1,37 €
za proizvodne djelatnosti

5,48 €
za uslužne djelatnosti

0,14 €
za poljoprivredne djelatnosti Općina Lovas
A. Starčevića 5
HR-32237 Lovas
Internet: www.lovas.hr
E-mail: opcina-lovas1@vk.htnet.hr
Telefon: +385 (0)32 525 096
Telefaks: +385 (0)32 525 096

Raspoloživa infrastruktura
Plin/ Električna energija/ Voda/ Odvodnja, kanalizacija/ Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda
DA DA DA NE DA

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos
za proizvodne djelatnosti Komunalni doprinos
za uredski prostor Komunalni doprinos
za uslužne djelatnosti
0,26 €/m2 0,26 €/m2 0,26 €/m2

Povlastice za ulagače
Za sve investitore na području poslovne zone istaknuti komunalni doprinos snižen je 90%. Redovna cijena komunalnog doprinosa je 2,60 €.

Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade: 1,62 € / m2

Povlastice za ulagače
Istaknuti iznos komunalne naknade već je umanjen te iznosi:
- za proizvodne i uslužne djelatnosti 1,62 €
- za građevinsko zemljište 0,16 €

Vodni doprinos
Vodni doprinos
za poslovne građevine Vodni doprinos
za proizvodne građevine Vodni doprinos
za otovrene građevine
0,89 €/m3 0,11 €/m3 0,17 €/m2

Vodna naknada
Iznos naknade za uređenje voda: 0,14 € / m2

Poduzetnička zona „Otok“
Raspoloživost zemljišta

- dostupno: 388.895 m2 (64%)
- zauzeto: 221.978 m2 (36%)

Cijena zemljišta

od 1,33 €
za proizvodne djelatnosti

od 2,66 €
za uslužne i trgovačke djelatnosti Grad Otok
Trg kralja Tomislava 6/A
HR-32252 Otok
Internet: www.otok.hr
E-mail: info@gradotok.tcloud.hr
Telefon: +385 (0)32 395 320
Telefaks: +385 (0)32 394 122

Raspoloživa infrastruktura
Plin/ Električna energija/ Voda/ Odvodnja, kanalizacija/ Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda
DA DA DA DA DA

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos
za proizvodne djelatnosti Komunalni doprinos
za uredski prostor Komunalni doprinos
za uslužne djelatnosti
0,13 €/m2 0,13 €/m2 0,13 €/m2

Povlastice za ulagače
Grad se odriče dijela komunalnog doprinosa za korisnike zone:
a) koji će zapošljavati 50 i više djelatnika - oslobađaju se obveze plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 100%;
b) koji će zapošljavati 25-49 djelatnika - oslobađaju se obveze plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 75%;
c) koji će zapošljavati do 24 djelatnika - oslobađaju se obveze plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 50%.

Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade: 0,04 € / m2

Povlastice za ulagače
Investitor na području poduzetničke zone oslobađa se komunalne naknade prvih 5 godina (100% iznosa).

Vodni doprinos
Vodni doprinos
za poslovne građevine Vodni doprinos
za proizvodne građevine Vodni doprinos
za otovrene građevine
1,05 €/m3 0,13 €/m3 0,35 €/m2

Vodna naknada
Iznos naknade za uređenje voda: 0,14 € / m2

Poduzetnička zona „Jošine“
Raspoloživost zemljišta

- dostupno: 0 m2
(0%)
- zauzeto: 75.161 m2 (100%)
Cijena zemljišta

5,40 €
za proizvodne djelatnosti

10,81 €
za uslužne i trgovačke djelatnosti
Grad Vinkovci
Upravni odjel gospodarstva
Kralja Zvonimira 1
HR-32100 Vinkovci
Internet: www.vinkovci.hr
E-mail: gospodarstvo@vinkovci.hr
Telefon: +385 (0)32 493 300
Telefaks: +385 (0)32 493 311

Raspoloživa infrastruktura
Plin/ Električna energija/ Voda/ Odvodnja, kanalizacija/ Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda
DA DA DA DA DA

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos
za proizvodne djelatnosti Komunalni doprinos
za uredski prostor Komunalni doprinos
za uslužne djelatnosti
0,14 €/m2 0,14 €/m2 0,14 €/m2

Povlastice za ulagače
Komunalni doprinos za kupce parcela u Poduzetničko-industrijskoj zoni „Jošine“ iznosi 1kn po m³

Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade: 0,07 € / m2

Povlastice za ulagače
Ne postoje.

Vodni doprinos
Vodni doprinos
za poslovne građevine Vodni doprinos
za proizvodne građevine Vodni doprinos
za otovrene građevine
1,05 €/m3 0,13 €/m3 0,35 €/m2

Vodna naknada
Iznos naknade za uređenje voda: 0,14 € / m2

Gospodarska zona „Vukovar“
Raspoloživost zemljišta

- dostupno: 72.441 m2 (21%)
- zauzeto: 257.559 m2 (79%)
Cijena zemljišta

od 1 €
za proizvodne djelatnosti

od 8 €
za uslužne i trgovačke djelatnosti
Grad Vukovar
Gospodarska zona 10
HR-32000 Vukovar
Internet: www.vgz.hr
E-mail: vgz@vgz.hr
Telefon: +385 (0)32 456 513
Telefaks: +385 (0)32 456 570

Raspoloživa infrastruktura
Plin/ Električna energija/ Voda/ Odvodnja, kanalizacija/ Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda
DA DA DA DA DA

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos
za proizvodne djelatnosti Komunalni doprinos
za uredski prostor Komunalni doprinos
za uslužne djelatnosti
0 €/m2 1,32 €/m2 1,32 €/m2

Povlastice za ulagače
Grad se u cijelosti odriče plaćanja komunalnog doprinosa za korisnike zone koji se bave proizvodnom djelatnošću.

Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade: 0,04 € / m2

Povlastice za ulagače
Investitor je oslobođen plaćanja komunalne naknade od trenutka dobivanja uporabne dozvole:
- u prvoj godini 100%
- u drugoj godini 50%
- u trećoj godini 25%

Vodni doprinos
Vodni doprinos
za poslovne građevine Vodni doprinos
za proizvodne građevine Vodni doprinos
za otovrene građevine
1,05 €/m3 0,13 €/m3 0,35 €/m2

Vodna naknada
Iznos naknade za uređenje voda: 0,14 € / m2

Poslovna zona „Nijemci“
Raspoloživost zemljišta

- dostupno: 72.000 m2 (56%)
- zauzeto: 56.000 m2 (44%)
Cijena zemljišta

od 1,88 €

Općina Nijemci
Trg kralja Tomislava 6
HR-32245 Nijemci
Internet: www.nijemci.hr
E-mail: financije@nijemci.hr
Telefon: +385 (0)32 280 012
Telefaks: +385 (0)32 280 018

Raspoloživa infrastruktura
Plin/ Električna energija/ Voda/ Odvodnja, kanalizacija/ Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda
DA DA DA NE DA

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos
za proizvodne djelatnosti
0,13 €/m3

Povlastice za ulagače
Poticajne mjere gospodarske politike koje Općina Nijemci osigurava su plaćanje komunalnog doprinosa po cijeni od 0,13€.

Povlastice za ulagače
Investitor je oslobođen plaćanja komunalne naknade u prvih pet godina korištenja nekretnina u zoni i to računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora .
Oslobođen za plaćanje poreza na tvrtku za prvih pet godina poslovanja.
Sufinanciranje priključka na niskonaponsku mrežu.

Vodni doprinos
Vodni doprinos
za poslovne građevine Vodni doprinos
za proizvodne građevine Vodni doprinos
za otovrene građevine
0,68 €/m3 0,08 €/m3 0,98 €/m2

Vodna naknada
Iznos naknade za uređenje voda: 0,14 € / m2

Gospodarska zona „Sječine“
Raspoloživost zemljišta

- dostupno: 444.401 m2 (44%)
- zauzeto: 577.010 m2 (56%)
Cijena zemljišta

od 2,74 €
za proizvodne djelatnosti

od 3,42 €
za uslužne i trgovačke djelatnosti Grad Županja
J. J. Strossmayera 1
HR-32270 Županja
Internet: www.zupanja.hr
E-mail: procelnik.komun.gosp@zupanja.hr
Telefon: +385 (0)32 830 480
Telefaks: +385 (0)32 830 481

Raspoloživa infrastruktura
Plin/ Električna energija/ Voda/ Odvodnja ,kanalizacija/ Mogućnost priključka na pročistač otpadnih voda
DA DA DA DA DA

Komunalni doprinos
Komunalni doprinos
za proizvodne djelatnosti Komunalni doprinos
za uredski prostor Komunalni doprinos
za uslužne djelatnosti
3,25 €/m2 5,11 €/m2 5,11 €/m2

Povlastice za ulagače
Postoji mogućnost oslobađanja za prilikom jednokratnog plaćanja: 50%

Komunalna naknada
Iznos komunalne naknade: 0,14 € / m2

Povlastice za ulagače
Investitor je oslobođen plaćanja komunalne naknade:
- u 1. godini 100%
- u 2. godini 75%
- u 3. godini 50%
- u 4. godini 25%

Vodni doprinos
Vodni doprinos
za poslovne građevine Vodni doprinos
za proizvodne građevine Vodni doprinos
za otvorene građevine
2,09 €/m3 0,37 €/m3 1,08 €/m2

Vodna naknada
Iznos naknade za uređenje voda: 0,14 € / m2

Prelistajte brošuru

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije
One Stop Service Center

telefon: +385 (0)32 339 993
faks: +385 (0)32 339 997
e-mail: uprava@ra-vsz.hr
internet: www.ra-vsz.hr / www.investslavonia.eu

Skip to content