Odluka o poništenju natječaja

Odluka o poništenju natječaja

KLASA: 112-01/23-03/01 URBROJ: 2196-100-05/1-23-13 U Vinkovcima, 17. ožujka 2023. godine Na temelju članka 14. Statuta Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije od 23. veljače 2022. godine, KLASA: 025-02/22-05/01; URBROJ: 2196-100-01-22-1, njegovih izmjena i...
Odluka o poništenju natječaja

Natječaj za izbor i prijam zaposlenika

Na temelju članka 14. Statuta Razvojne Agencije Vukovarsko-srijemske županije od 23. veljače 2022. godine, KLASA: 025-02/22-05/01; URBROJ: 2196-100-01-22-1, te njegovih izmjena i dopuna od 30. prosinca 2022. godine, KLASA: 025-02/22-05/01; URBROJ: 2196-100-05/1-22-4,...
Skip to content