ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije IINaziv projekta
: ESI fondovima do održivog razvoja Vukovarsko-srijemske županije II

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., Prioritetna os 10 – Tehnička pomoć za nastavak aktivnosti regionalnih koordinatora

Upravljačko tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Posredničko tijelo: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Nositelj projekta: Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije

Vrijednost projekta: 26.134.715,81 kn

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Intenzitet potpore: 85%

Trajanje projekta: 1.travnja 2019. - 31.12.2023. (57 mjesec)
 
Cilj projekta:
pružiti potporu (potencijalnim) korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačati opće kapacitete lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova.
 
Aktivnosti projekta:
1. Stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata
2. Unos podataka u središnji elektronički registar
3.Izrada županijskih razvojnih planova, županijskih razvojnih i provedbenih dokumenata
4. Informativne aktivnosti za (potencijalne) korisnike EU fondova
5. Jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora i djelatnika javnopravnih tijela s područja županije
6. Upravljanje projektom
7. Promidžba i vidljivost 

Ukratko o projektu:
Projektom se želi osigurati kontinuitet u usmjeravanju razvojnih procesa kako bi se nastavio trend povećanja konkurentnosti, rasta kvalitete života i održivog razvoja u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a putem pružanja ciljane i specijalizirane potpore javnopravnim tijelima u planiranju, pripremi i provedbi razvojnih programa i projekata, jačanjem općih kapaciteta jedinica lokalne i regionalne samouprave  i vlastitih kapaciteta regionalnog koordinatora za pripremu i provedbu projekata, koordinacijom usklađenog djelovanja i uravnoteženog razvoja jedinica lokalne samouprave, održavanjem informativnih i obrazovnih aktivnosti te provedbom mjera promidžbe i informiranja o ESI fondovima.
 
Projekt sufinancira Europska unija iz
Europskog fonda za regionalni razvoj
www.strukturnifondovi.hr