Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg savjetnika u Odjelu za pripremu programa i projekata

Slika /slike svibanja/razgovor.jpg
Klasa: 112-01/19-01/09
Urbroj: 2196/1-16-04/1-19-9
U Vinkovcima, 02. srpnja  2019. godine 
 
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg savjetnika u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije
 
Uvidom u pristigle prijava na natječaj za radno mjesto višeg savjetnika u Odjelu za pripremu programa i projekata u Razvojnoj agenciji  Vukovarsko-srijemske županije, objavljenog 13. lipnja 2019. godine, KLASA: 112-01/19-01/09, URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja: 
 
1. SUZANA KOVAČEVIĆ - ZAGREB
 
Ovim putem pozivamo gore navedene kandidate da pristupe pisanom testiranju koje će se održati u petak,  12. srpnja 2019.  godine u  11:00  sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci. Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu.
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
4. Zakon o lokalnoj i  područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)
5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
6. Poznavanje sustava fondova EU u RH (izvor: www.strukturnifondovi.hr)
7. Poznavanje engleskog jezika
 
 
Na usmeni dio, razgovor, pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
 
Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije. 
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata. 
 
 
 
 
 
Predsjednica povjerenstva
Zrinka Lončar, dipl. oec.


Pisane vijesti