Razvojne strategije

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14), planski dokumenti politike regionalnog razvoja su Strategija regionalnoga razvoja Republike Hrvatske, županijska razvojna strategija, odnosno strategija razvoja Grada Zagreba te strategija razvoja urbanog područja.
 
Strategija regionalnog razvoja temeljni je planski dokument politike regionalnoga razvoja na središnjoj razini kojim se utvrđuju ciljevi i prioriteti regionalnog razvoja Republike Hrvatske te način njihova postizanja, područja s razvojnim posebnostima, kao i međusobni odnos i aktivnosti tijela državne uprave i drugih dionika regionalnog razvoja uključenih u provedbu Strategije.
 
Županijska razvojna strategija je temeljni strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.
 
Strategija razvoja Vukovarsko-srijemske županije 2011.−2013. predstavlja konzistentan strateški okvir za razvoj županije s utvrđenim strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama. Izrađena je u skladu s Pravilnikom o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija kojeg je donijelo Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Republike Hrvatske. Izradom strategije želi se pridonijeti uspješnijem i učinkovitijem upravljanju razvojem Vukovarsko-srijemske županije.
 
Iako je zamišljena kao ključni dokument razvoja u razdoblju do ulaska u Europsku uniju, Strategija razvoja Vukovarsko-srijemske županije 2011.−2013. važeći je strateški dokument i u 2017. godini, odnosno i u vremenu do usvajanja Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije koja će obuhvaćati razdoblje do 2020. godine.
 
Strategija razvoja urbanog područja temeljni je strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbana područja, a nositelj njene izrade je grad koji je sjedište urbanog područja. Najvećim urbanim centrima u Republici Hrvatskoj osigurano je 345,35 milijuna eura za provedbu aktivnosti namijenjenih održivom urbanom razvoju, putem integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam). ITU mehanizam je novi mehanizam Europske unije koji se sastoji od skupa aktivnosti koje se u gradovima mogu financirati iz tri različita fonda - Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda te Europskog socijalnog fonda. ITU mehanizam provodi se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.  te Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020., s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Urbana područja koja su kandidati za financiranje aktivnosti putem ITU mehanizma trebaju definirati smjer svoga razvoja u strateškom dokumentu, odnosno, izraditi strategiju razvoja urbanog područja. Urbana aglomeracija Osijek obuhvaća i 2,05% površine Vukovarsko – srijemske županije (Općina Tordinci) a obuhvat je utvrđen temeljem članka 14. stavka 4. Zakona o regionalnom razvoju (NN 147/14).