Regionalni razvoj

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetnika, građana i posjetitelja.
 
U sklopu poglavlja „Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“ u pretpristupnom razdoblju, Hrvatska je  stvorila zakonski okvir i programsku osnovu za regionalni razvoj i  stvaranje apsorpcijskog kapaciteta za strukturne fondove EU do razine županija. Nakon usvajanja Zakona i Strategije regionalnog razvoja RH, stvoreni su preduvjeti za kvalitetnije vođenje regionalne politike u RH.
 
Na razini 28 zemalja članica Europske unije definirano je ukupno 272 regije. Politika koju provodi Europska unija po pitanju unaprjeđenja ekonomske i socijalne kohezije kao opći cilj ima smanjivanje neujednačenosti razvoja između regija. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz takozvanu kohezijsku politiku EU. Politika ravnomjernog regionalnog razvoja u RH podrazumijeva planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja.
 
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja. Cilj je dodatno razvijati slabije razvijena područja u RH i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj.
 
Jedinice regionalne samouprave ključni su nositelji razvoja na subnacionalnoj razini i u planiranju razvoja surađuju s velikim gradovima i ostalim jedinicama lokalne samouprave sa svog područja i u skladu s tim osnivaju agencije koje će koordinirati cijeli proces.
 
Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje VSŽ, temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017), obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti:
  • izrada županijske razvojne strategije i provedbenih dokumenata
  • pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
  • provedba županijskih razvojnih programa te programa MRRFEU i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
  • upis razvojnih projekata u središnji elektronički registar razvojnih projekata te koordinacija upisa ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
  • obavljanje administrativnih i stručnih poslove za potrebe županijskog partnerstva i sudjelovanje u radu partnerskih vijeća
  • obavljanje i drugih poslove sukladno Zakonu