POZIV na PISANO TESTIRANJE kandidata za radno mjesto VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA u Odjelu za provedbu programa i projekata

KLASA: 112-01/19-01/08
URBROJ: 2196/1-16-04/1-19-32
Vinkovci, 18. lipnja 2019. god.
 
 
Poziv na pisano testiranje kandidata za radno mjesto višeg stručnog suradnika
u Odjelu za provedbu programa i projekata
u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije
 
 
Uvidom u pristigle prijave na natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika (Odjel za provedbu programa i projekata) u Razvojnoj  agenciji Vukovarsko-srijemske županije objavljenog 29. svibnja 2019., KLASA:112-01/19-01/08, URBROJ:2196/1-16-04/1-19-1 na službenim stranicama Agencije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje utvrđeno je da su prijave sljedećih kandidata pravovremene, potpune te da ispunjavaju uvjete natječaja: 
 
1. NIKOLINA REKIĆ, VINKOVCI
2. IVANA BUBALO BALAŠKO, VINKOVCI
3. ANITA VUKOJEVIĆ, VINKOVCI
4. ANA KNEŽEVIĆ, PRKOVCI
5. VLATKA ĆOSIĆ, OSIJEK
6. ANA MARIČIĆ MAJNOVIĆ, VINKOVCI
7. LANA RADMAN SMILOVIĆ, VINKOVCI
8. DARIJA BABIĆ, BABINA GREDA
9. TATJANA BENIĆ, ANDRIJAŠEVICI
10. FILIP MAJSTOROVIĆ , CERNA
11. ALEKSANDRA JELIĆ, VINKOVCI
12. MARIJA PAZMAN, IVANKOVO
13. ADELA JURIĆ, VINKOVCI
14. INES KREŠIĆ , VUKOVAR
15. SLAĐANA BIČANIĆ, VINKOVCI
16. ANA VINCETIĆ, ŠTITAR
17. PERO GILJA, NUŠTAR
18. MARIJA SARAČEVIĆ, VINKOVCI
19. DRAGICA VORGIĆ, TOVARNIK
20. JELENA KARAČIĆ, VUKOVAR
21. ROBERT-ZORAN JONJIĆ, VINKOVCI
22. GORDANA WOODHOUSE, SRIJEMSKE LAZE
23. VALENTINA MATIĆ, OTOK
24. LJUBICA KLJUNIĆ, NUŠTAR
25. ZVONIMIR GUTIĆ, GUNJA
26. MARTINA MATIĆ, BOŠNJACI
27. EVA ČOLAKOVIĆ, VINKOVCI
28. VALENTINA MATAIJA, VINKOVCI
 
Pozivaju se gore navedeni kandidati da pristupe testiranju koje će se održati u petak 28. lipnja 2019. godine u 09:00 sati, u prostorijama Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, Antuna Akšamovića 31, Vinkovci. Na testiranje je obavezno ponijeti važeću osobnu iskaznicu ili putovnicu. 
 
Područja koja će se testirati su sljedeća: 
 
1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)
2. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18)
3. Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17)
4. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15,123/17)
5. Poznavanje rada Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije (izvor: www.ra-vsz.hr)
6. Poznavanje sustava fondova EU u RH (izvor: www. strukturnifondovi.hr)
7. Poznavanje engleskog jezika 
 
Na usmeni dio, razgovor pozivaju se kandidati koji ostvare minimalno 70% ukupnog broja bodova pisanog testiranja.
 
Rezultati pisanog dijela testiranja bit će objavljeni na web stranici Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije.
 
 
Vrijeme predviđeno za testiranje je 2 sata.
 
 
 
 
 
Predsjednik povjerenstva
                                                                                                                                    Goran Koprivnjak, univ.spec.oec. 


Pisane vijesti