Područje rada

Kao Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije želimo biti ključni nositelj razvoja na regionalnoj razini. Područja našeg djelovanja su: EU fondovi, regionalni razvoj, poduzetništvo, poljoprivreda i ruralni razvoj, razvoj ljudskih resursa te promocija regije.
 
 • EU fondovi
U ovom periodu koristimo svoje resurse kako bismo osigurali što je više moguće sredstava iz EU fondova i samim tim širili bazu ljudi koji mogu pripremati i provoditi projekte prema EU metodologiji. Uzevši u obzir kompleksnost upravljanja projektnim ciklusom (PCM), institucijama zainteresiranim za apliciranje na natječaje raspisane od strane EU pružamo pomoć kroz sve faze procesa, u obliku edukacije, savjeta i pripreme potrebnih dokumenata.
 • Strateško planiranje i regionalni razvoj
Razvojna agencija VSŽ je akreditirana kao regionalni koordinator za poslove regionalnog razvoja prema Zakonu o regionalnom razvoju RH. Razvojna agencija obavlja poslove koordinacije izrade Županijske razvojne strategije, poslove vezane uz ažuriranje elektroničke baze razvojnih projekata, koordinaciju aktivnosti jedinica lokalne samouprave, sudjelovanje u radu partnerskih vijeća statističke regije, izradi razvojnih projekata itd.
 • Promocija regije i privlačenje ulaganja
Izravna strana ulaganja otvaraju nova radna mjesta, omogućuju transfer znanja i tehnologija te na taj način stvaraju dodanu vrijednost. Iz tog se razloga smatraju značajnim pokretačem ubrzanog ekonomskog rasta. S ciljem privlačenja kvalitetnih ulaganja djelujemo kako bi zainteresiranim ulagačima pružili sve potrebne informacije.
 • Razvoj malog i srednjeg poduzetništva
Naš je cilj pomoći malim i srednjim poduzećima u podizanju konkurentnosti kroz usluge poslovnog planiranja i informacije o izvorima financiranja. Osim toga, organiziramo edukativne programe u skladu s potrebama poduzetnika i potrebama na tržištu te potičemo umrežavanje i osnivanje klastera.
 • Razvoj ruralnog prostora i poljoprivrede
Vukovarsko-srijemska županija je tradicionalno područje koje je oduvijek bilo naslonjeno na poljoprivredu. Na našem području postoji veliki broj proizvođača poljoprivrednih proizvoda i upravo njima pomažemo savjetima, informacijama o izvorima financiranja, te edukacijama o poduzetničkom načinu razmišljanja i djelovanja, kao i primjeni novih procesa i tehnologija kako bi se mogli nositi s konkurencijom i odgovoriti na izazove pristupanja Europskoj uniji.
 • Razvoj ljudskih potencijala
Unaprjeđenje učinkovitosti radne snage, razvoj ljudskog kapitala i jačanje socijalne uključenosti su također u fokusu Razvojne agencije koji se ostvaraju kroz inicijative i projekte koji jačaju ljudske potencijale. Razvojna agencija surađuje i pruža podršku institucijama i organizacijama u županiji koje djeluju u ovom području kao što su predstavnici javnog sektora s područja tržišta rada i zapošljavanja, obrazovanja i cjeloživotnog učenja i socijalnog sektora.
Poslovi regionalnog koordinatoraRegionalni koordinatori su upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Republike Hrvatske.


Sukladno Članku 25. (NN 123/17) Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske
NN 147/14, 123/17 regionalni koordinatori obavljaju sljedeće poslove javnih ovlasti:
 • izrađuju županijske razvojne strategije i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači
 • provjeravaju usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenost
 • pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • pružaju stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
 • provode županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači
 • provode programe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj


Regionalni koordinatori dužni su, osim navedenih poslova, obavljati i druge poslove od javnog interesa za koje su registrirani ili koji su im ovim ili drugim zakonom stavljeni u nadležnost, a osobito:

 
 • upisivati razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • koordinirati upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
 • obavljati stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještavati osnivače i Ministarstvo o njihovoj provedbi
 • surađivati s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije
 • usklađivati djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj
 • obavljati administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
 • sudjelovati u radu partnerskih vijeća
 • obavljaju i druge poslove sukladno zakonu

Osim navedenih poslova regionalni koordinatori mogu obavljati i druge poslove za koje su registrirani.